Co to jest wskaźnik LTV i jak go obliczyć w 2022 roku? 

klucze do mieszkania

Skrót LTV zaczerpnięty jest z języka angielskiego- Loan to Value. Tłumaczony jako pożyczka do wartości. Innymi słowy jest to stosunek kwoty kredytu do wartości jego zabezpieczenia. W kredytach hipotecznych zabezpieczenie stanowi hipoteka ustanowiona na kupowanej nieruchomości.

Zapoznając się z ofertą kredytu hipotecznego, bo najczęściej przy takich kredytach wskaźnik ten jest ujmowany , warto wiedzieć co on oznacza. Wiedza ta pozwoli dokładnie zrozumieć warunki uzyskania kredytu. Wskaźnik LTV używany jest przez banki do oceny ryzyka kredytowego. Wskaźnik LTV jest definiowany zasadami ustalonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W roku 2022 zostały one uaktualnione między innymi ze względu na postępującą inflację. KNF wydała dokument Rekomendację S. Rekomendacja S to tzw. zbiór dobrych praktyk skierowany do banków. Oparty jest na Ustawie prawa bankowego z 1997 roku. Dokument ten ma na celu zabezpieczenie zarówno banków jak i kredytobiorców. Reguluje on warunki udzielania kredytów hipotecznych i ustanawia zasady, jakich musi przestrzegać każdy bank. Przykładem tu może być fakt proponowania kredytu najpierw w złotówkach a nie w obcych walutach.

Zgodnie z Rekomendacją S, wskaźnik LTV określa stosunek bieżącej wartości zabezpieczenia do wartości ekspozycji kredytowej. Wskaźnik ma decydujący wpływ na koszt przyznawanego kredytu. Im wyższy jest wskaźnik LTV tym mniejszy jest wkład własny kredytobiorcy. 

Jakie dane są uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika LTV?

Zgodnie z Rekomendacją S do przeprowadzenia analizy potrzebne są następujące dane:

 • rodzaj oprocentowania kredytu
 • czas, na jaki ma zostać podpisana umowa kredytowa
 • rodzaj kredytowanej nieruchomości
 • prognozy ewentualnego zbycia nieruchomości, gdyby wystąpiła konieczność przeprowadzenia egzekucji komorniczej
 • wartość dodatkowych zabezpieczeń kredytu, może to być na przykład polisa na życie
 • ocena wartości zabezpieczenia na nieruchomości
 • zmienność cen na rynku nieruchomości analizowana na podstawie minionych lat
 • skuteczność procesu dochodzenia roszczeń

Wszystkie banki mają nałożony obowiązek zbierania danych o wysokości odzyskanych środków z poszczególnych zabezpieczeń. Dane te stanowią podstawę do aktualnej polityki kredytowej banku.

Wysokość wskaźnika LTV określona nie powinna przekraczać 80 %. Jest możliwość uzyskania 90% wskaźnika LTV ale dla tej części kredytu, która przekracza wyliczony wskaźnik przepisy nakładają dodatkowe zabezpieczenia. Należą do nich

 • blokada środków na rachunku bankowym
 • odpowiednio wysokie ubezpieczenie kredytu
 • przeniesienie odpowiedniej kwoty w walucie polskiej lub obcej na własność banku
 • przeniesienie środków z III filaru ubezpieczenia na rzecz banku

To bank decyduje o wyborze metody dodatkowego zabezpieczenia. Jest to co najmniej jedno z wyżej wymienionych.

Sposób obliczania wskaźnika LTV

Wskaźnik LTV wzór = (wysokość udzielonego kredytu / wartość nieruchomości) × 100%

W jakich bankach uzyskamy 90% wskaźnik LTV w roku 2022?

Na rynku jest spora grupa banków, w których można uzyskać 90% wskaźnik LTV. Należą do nich:

 • mBank
 • Santander Bank Polska
 • Credit Agricole
 • PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank Millenium
Oceń post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.