Jak obliczyć i kiedy wypłacić ekwiwalent urlopowy

Rozliczenie i termin wypłaty ekwiwalentu za urlop dla pracownika nie jest zbyt skomplikowanym procesem. Prawo pracy reguluje ten obowiązek w sposób klarowny, a najwięcej informacji na temat poprawnego rozliczania i terminu wypłaty znajdziemy w Biuletynie Informacyjnym dla Służb Ekonomiczno – Finansowym dostępnym także w wersji elektronicznej na stronie rządowej.

Jak obliczyć i kiedy wypłacić ekwiwalent urlopowy

Znajdziemy tam przykładowo informację, w jaki sposób i kiedy możemy wypłacić pracownikowi zaległy urlop w sytuacji, w której rozwiązaniu ulegnie umowa o pracę na pełen etat.

Oczywiście, wypłacenie takiego ekwiwalentu w tej sytuacji jest obowiązkiem pracodawcy – chyba że zarówno osoba dotychczas pracująca w danej firmie, jak i jej właściciel dojdą do porozumienia i wspólnie uzgodnią, że urlop może zostać wykorzystany na podstawie ponownej, krótszej umowy o pracę podpisanej przez obie strony na czas trwania urlopu po ustaniu stosunku pracy w wyniku poprzedniej.

Ostatnim dniem uiszczenia ekwiwalentu za urlop jest dzień ustania stosunku pracy. Ten termin jednak nie jest aż tak jasno sprecyzowany, ważnym jest by pamiętać, że pracownik może dochodzić swoich praw o ekwiwalent urlopu wypoczynkowego w terminie 3 lat od momentu wymagalności jego wypłacenia.

W sytuacji, w której dniem rozwiązania umowy o pracę jest sobota, niedziela lub inny dzień z założenia ustawowo wolny od pracy, a pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia zaległości za urlop wypoczynkowy, wypłata należności pracownikowi powinna nastąpić najpóźniej w pierwszy roboczy dzień.

Jeżeli pracodawca i pracownik nie dojdą do porozumienia i nie przedłużą kolejną umową o pracę okresu zatrudnienia, który będzie trwał tyle samo, ile trwać powinien urlop wypoczynkowy, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty środków w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika, a jeśli wypada on w dzień wolny od pracy – również w następny normalnie pracujący dzień.

Co do zasady obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – takie obliczenia reguluje jasno rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku.

Ekwiwalent oblicza się stosując tak zwany współczynnik urlopowy. W celu poprawnego wyliczenia sumy należnej pracownikowi za niewykorzystany urlop należy podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń przez wcześniej wspomniany współczynnik urlopowy, następnie podzielić otrzymaną kwotę za jeden dzień urlopu przez liczbę, która odpowiada dobowym normom czasu pracy danego pracownika, a wreszcie pomnożyć w ten sposób otrzymaną nową sumę za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin, które zostały niewykorzystane przez pracownika jako urlop wypoczynkowy.

Dla przykładu, jeśli pracownik zarabiał brutto 3 tysiące złotych, posiadał 50 godzin niewykorzystanego urlopu, jego współczynnik urlopowy wynosi 21 procent w 2016 roku, a dziennie obowiązuje go 8-godzinna norma czasy pracy, to zgodnie z wyliczeniem powinien otrzymać:

Wynagrodzenie podzielić przez współczynnik = kwota A,

Kwota A podzielona przez liczbę godzin pracy dziennie = kwota B,

Kwota B pomnożona przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu = ekwiwalent urlopowy, czyli:

3000 zł : 21 = 142, 86 zł,
142, 86 zł : 8 godzin = 17, 86 zł,
17, 86 zł x 50 godzin = 892, 86 zł.

I jest to dokładnie taka kwota, jaką powinien wypłacić pracownikowi pracodawca w momencie całkowitego ustania stosunku świadczenia pracy przez pracownika względem pracodawcy.

Warto wiedzieć, że w przypadku, w którym pracodawca nie dokonał swoich powinności względem pracownika i nie wypłacił mu zaległego urlopu wypoczynkowego, którego on nie wykorzystał, możliwym jest dochodzenie i roszczenie praw do natychmiastowej wypłaty nie tylko od dnia, w którym urlop ten powinien zostać opłacony przez okres następnych trzech lat, ale także z uwzględnieniem odsetek, jakie powinien uiścić pracodawca w wyniku zaniedbania swoich powinności.

Odsetki takie prawnie należą się pracownikowi niezależnie od tego, czy pracownik poniósł szkody z tytułu niewypłacenia urlopu, a także wtedy, jeśli wynikła sytuacja była następstwem okoliczności, za które pracodawca nie jest w stanie ponieść odpowiedzialności.

Odsetki naliczane są od momentu niewywiązania się z prawnego zobowiązania przez pracodawcę. Inną sytuacją, którą trudno jest postrzegać inaczej jak nadużywanie praw względem pracownika, jest wypłacenie ekwiwalentu pracownikowi w dacie wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nie jest to jego ostatni dzień zatrudnienia.

Warto uniknąć takiej sytuacji, ponieważ skutkować ona może kontrolą inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz jego nakazem do natychmiastowej wypłaty środków za zaległy urlop wypoczynkowy.

Niedopilnowanie tej powinności jest poważnym wykroczeniem, które może skutkować nie tylko odsetkami za każdy dzień zwłoki, ale także nałożeniem przez wspomnianego inspektora karą grzywny w postaci mandatu karnego lub – co gorsza – skierowaniem do sądu pisma wnioskującego o ukaranie pracodawcy. Wypłacenie ekwiwalentu urlopowego jest obwarowane przepisami prawa pracy i prawa karnego na korzyść pracownika, dlatego warto mieć to na uwadze.

4.7/5 - (12 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.