Szkolenie BHP pracowników – Wszystko co musisz wiedzieć

kask ochronny

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest ponadto do organizowania szkolenia BHP. To na nim ciąży bowiem obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika.

 Rodzaje szkoleń BHP

Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie. Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń BHP:

 •         wstępne
 •         okresowe

Szkolenia BHP zarówno wstępne, jak i okresowe powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić ten fakt na piśmie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Tematyka szkoleń BHP jest jednym z podstawowych zagadnień obszaru kadr i płac. Zwykle poruszana jest jako jeden z pierwszych tematów na wszelkiego rodzaju kursach z zakresu kadr i płac, które w dzisiejszych czasach są dostępne również online.

Szkolenie wstępne

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy jest m.in. udział we wstępnym szkoleniu BHP, składającym się z dwóch części: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny pozwala zapoznać się z przepisami BHP określonymi przez Kodeks pracy oraz regulamin pracy obowiązujący u danego pracodawcy. Zapewnia także zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Kto może przeprowadzić instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny przeprowadzić może:

 •         wykwalifikowany pracownik służby BHP,
 •         osoba wykonująca zadania służby BHP, zatrudniona u danego pracodawcy,
 •         pracodawca, jeśli sam wykonuje zadania służby BHP,
 •         pracownik zatrudniony u danego pracodawcy, którego wiedza i doświadczenie umożliwiają rzetelne przeprowadzenie instruktażu i który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy powinien być ściśle związany ze stanowiskiem pracy, jakie dany pracownik będzie zajmował. Ma umożliwić zapoznanie się ze środowiskiem pracy, sposobami bezpiecznego wykonywania pracy, możliwymi zagrożeniami wynikającymi z zajmowanego stanowiska oraz sposobami ochrony przed nimi.

Co ważne, pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy odpowiedni dla każdego z zajmowanych stanowisk. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w obrębie danego stanowiska (np. zmiana oprzyrządowania, wprowadzanie szkodliwych dla zdrowia substancji) pracownik powinien odbyć instruktaż stanowiskowy odpowiedni do zmienionych warunków pracy.

robotnicy

Kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

 •         osoba nadzorująca pracę pracowników, wyznaczona przez pracodawcę,
 •         sam pracodawca.

W obydwu przypadkach osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy powinny posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz być przeszkolone w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanej pracy zgodnie z zasadami bhp, co stanowi podstawę dopuszczenia szkolonego pracownika do pracy na danym stanowisku.

Szkolenie wstępne kończy się wypełnieniem karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP, która następnie jest umieszczana w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego musi zostać pisemnie potwierdzone przez pracownika.

Szkolenia BHP a pandemia

Uwaga! W związku z zakażeniami wirusem SARS -CoV-2 14 marca 2020 roku wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Wprowadzono udogodnienia związane z przeprowadzaniem szkoleń wstępnych. Mogą być one przeprowadzane w całości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyjątek stanowi instruktaż stanowiskowy:

 •         pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym,
 •         pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
 •         pracownika, który jest przenoszony na jedno z wyżej wymienionych stanowisk,
 •         osobę odbywającą praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenie okresowe

Szkolenia okresowe są istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo i higienę pracy. Szkoleniom okresowym podlegają:

 •         pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, szczególnie kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 •         pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 •         pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i pozostałych; urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 •         pracownicy służby bhp oraz pozostałe osoby wykonujące zadania tej służby,
 •         pracownicy administracyjno-biurowi oraz pozostali wcześniej nieuwzględnieni, których praca wiąże się z narażaniem na szkodliwe dla zdrowia, uciążliwie lub niebezpieczne czynniki, a także osoby, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Szkolenie okresowe powinno zakończyć się egzaminem, który sprawdza poziom przyswojenia informacji przekazywanych podczas szkolenia oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Egzamin przeprowadza osoba organizująca szkolenie. Pracownik, który odbędzie szkolenie okresowe otrzymuje zaświadczenie odbycia szkolenia, które przechowywane jest w aktach osobowych.

pierwsza pomoc

Ważność szkoleń BHP

Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

W zależności od stanowiska pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone w okresie do 6 lub 12 miesięcy od zatrudnienia.

Oceń post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.