Ubezpieczenie NNW – od jakich zdarzeń może uchronić? Czym dokładnie jest nieszczęśliwy wypadek? Praktyczny poradnik

Ubezpieczenie NNW zaliczane jest do ubezpieczeń osobowych i jest dobrowolne. Jego zadaniem jest ochrona od nieprzewidzianych zdarzeń i nieszczęśliwych wypadków.

Czym jest nieszczęśliwy wypadek?

Nieszczęśliwy wypadek to gwałtowne, nagłe zdarzenie wywołane przez przyczynę zewnętrzną, która ma swoje źródło poza organizmem ludzkim. w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał rozstroju zdrowia, szkodzenia ciała czy też zmarł.

W OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia, można też znaleźć zapis, że za nieszczęśliwy wypadek uważa się również udar mózgu lub zawał serca – jeśli wystąpiły one pierwszy raz.

Ubezpieczenie NNW może także obejmować wypadki dnia codziennego, które miały miejsce na przykład w szkole, w pracy czy w podróży. Podstawowe ryzyko obejmowane ochroną stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. W zakresie ubezpieczenia NNW może mieścić się także wiele innych świadczeń pomocniczych, np. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, przeszkolenie zawodowe osób niepełnosprawnych, świadczenia medyczne, opiekuńcze oraz świadczenia powypadkowe typu assistance.

Kto może ubiegać się o wypłatę środków z ubezpieczenia NNW?

Prawo do uzyskania świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW wynika z tego, że ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi powodującemu skutki określone w warunkach umowy z ubezpieczycielem. Wypłata odszkodowania ma na celu finansowe wsparcie ubezpieczonego lub jego bliskich w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona NNW występuje zarówno jako samodzielne ubezpieczenie (na przykład ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej czy sportowców), może też stanowić część szerszego pakietu ubezpieczeniowego (ubezpieczenia AC, mieszkania, czy turystycznego).

Czy wykupienie ubezpieczenia NNW jest opłacalne?

Ubezpieczenie NNW jest dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, szczególnie, że z każdego z zawartych ubezpieczeń otrzymamy niezależne świadczenia. Mamy tu do czynienia z możliwością kumulacji świadczeń. Tyle, ile umów NNW posiadamy, do tylu świadczeń jesteśmy uprawnieni. To, jak wysokie świadczenia otrzyma ubezpieczony lub inne osoby uprawnione do otrzymania wypłaty, zależy od sumy ubezpieczenia. Warto zadbać, aby była ona odpowiednio wysoka – po to, by w sytuacji wypłaty odszkodowania świadczenie stanowiło odczuwalną pomoc finansową po wypadku.

Oferty ubezpieczeń NNW są zasadniczo do siebie zbliżone, a różnice wynikają ze specyfiki poszczególnych produktów. Dlatego przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy, warto dokonać porównania ofert kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych i wybrać polisę odpowiadającą naszym konkretnym potrzebom.

Sumy ubezpieczenia NNW oraz limity dla poszczególnych rodzajów świadczeń opisanych w umowie określane są najczęściej na podstawie dostępnych wariantów ubezpieczenia.

Zakłady ubezpieczeń wskazują sumę ubezpieczenia dla świadczeń podstawowych w warunkach ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia oraz zmiana jego zakresu, co także wiąże się z koniecznością opłaty dodatkowej składki.

Kiedy zakład ubezpieczeń nie wypłaci środków z ubezpieczenia?

Warto wiedzieć, że zakłady ubezpieczeń zazwyczaj nie odpowiadają za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe, m.in.:

– gdy kierowca prowadzi pojazd i nie ma do tego uprawnień;

– po spożyciu użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych;

– w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem obrony koniecznej);

– w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez osobę ubezpieczoną.

Wykluczenia mogą również dotyczyć  zdarzeń w wyniku udziału ubezpieczonego w zamieszkach, strajkach, rozruchach, z wyjątkiem sytuacji, gdy udział osoby ubezpieczonej w tych zdarzeniach był wynikiem wykonywania czynności służbowych. Warto podkreślić, że z odpowiedzialności wyłączone są również następstwa chorób zawodowych, tropikalnych oraz wszelkich chorób lub stanów chorobowych, chyba że umowa została rozszerzona o takie przypadki, co wiąże się z opłatą dodatkowej składki.

4.6/5 - (ilość ocen: 88)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.